شاید این سوال برای خیلیها مسخره و خنده دار باشد ولی اکثرا این تفاوت را نمیدانند.